Hàm isset trong php là gì?

ham-isset-trong-php

Hàm isset trong PHP khá quen thuộc. Nếu bạn đang tìm hiểu về lập trình PHP mà vẫn chưa biết isset() là gì và cách sử dụng như thế nào. Thì bài viết sau đây daibang.info sẽ giải thích và đưa ra các ví dụ cụ thể tường tận.

Định nghĩa:

isset dùng để kiểm tra sự tồn tại của một biến. Khi kết quả trả về true thì biến đó tồn tại. Còn ngược lại false là biến không tồn tại.

Hàm isset() thường được dùng để kiểm tra các giá trị truyền vào biến của form đăng ký, đăng nhập hay liên hệ. Khi một người dùng điền thông tin và name thì ngôn ngữ PHP sẽ kiểm tra biến đó có giá trị hay không.

Ví dụ:

Đầu tiên mình sẽ kiểm tra biến và kết quả trả về không tồn tại. Bởi vi $bienkiemtra không có giá trị gán cho nó.

if(isset($bienkiemtra)) {
  echo "Biến tồn tại";
}
else {
  echo 'Biến không tồn tại';
}

Sau đó mình sẽ gán cho nó một giá trị

$bienkiemtra = "10";

Sau đó chạy lại lệnh sẽ thấy rằng biến đã tồn tại.

Tiếp tục ví dụ khác:

<form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'];?>" method="POST">
  <input type="text" name="user">
  <input type="submit" name="submit">
</form>
<?php 
if(isset($_POST['submit'])) {
  $user = $_POST['user'];
  echo $user;
}

Hàm isset lúc này sẽ kiểm tra xem người dùng đã ấn vào nút submit hay chưa. Nếu chưa thì mã PHP không được thực thi. Còn ngược lại sẽ lấy thông tin từ user sau đó in ra màn hình.

Kết thúc bài viết này bạn đã thực sự hiểu được hàm isset trong PHP là gì chưa nào. Ngoài isset ra người ta còn dùng hàm empty để kiểm tra biến có rỗng hay không. Mình sẽ đề cập trong bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *